บุคลาการ

สถิติผู้เข้าชมเว็บ

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday201
mod_vvisit_counterYesterday232
mod_vvisit_counterThis week638
mod_vvisit_counterLast week3108
mod_vvisit_counterThis month3996
mod_vvisit_counterLast month12634
mod_vvisit_counterAll days773629

Online Now: 3
Your IP: 3.236.231.61
Today: พฤษภาคม 11, 2021
บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการกลุ่มบริหารงานบุคคล  มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
1.เป็นที่ปรึกษาเกี่ยวกับแผนงานต่าง ๆ ตลอดจนเสนอแนะความคิดเห็นในการพัฒนาและปรับปรุงงาน
2.พิจารณางานหรือโครงการที่งานต่าง ๆ ในกลุ่มบริหารงานบุคคลที่ขอจัดทำ
3.ช่วยเหลือติดตาม ดูแล และประเมินผลโครงการหรืองานหรือกิจกรรมที่ได้บรรจุไว้ในแผนปฏิบัติการของโรงเรียนในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มบริหารงานบุคคล
4.ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
b004-63
 
รองผู้อำนวยการโรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี
 
บทบาทหน้าที่ของรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล  มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
1.การจัดทำนโยบายและแผน
   1.1 เก็บรวบรวมข้อมูลและจัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงานของโรงเรียนและงานบริหารบุคคล
   1.2 การจัดทำแผนกลยุทธ์ของโรงเรียน แผนปฏิบัติการประจำปี แผนงานบุคคล และปฏิทินปฏิบัติงาน
   1.3 การจัดทำระเบียบและแนวปฏิบัติ เกี่ยวกับงานด้านงานบริหารบุคคลของโรงเรียน
2.ดูแล กำกับควบคุมการปฏิบัติงานการบริหารงานบุคคล การวางแผนอัตรากำลังและการกำหนดตำแหน่งการสรรหาและการบรรจุแต่งตั้ง การเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและการปฏิบัติราชการเสริมสร้างการมีวินัยและการรักษาวินัยรวมถึงการออกจากงานหรือออกจากราชการ ให้ดำเนินไปอย่างมีมาตรฐานและคุณภาพของหน่วยงาน
3.ดูแล กำกับ ควบคุมการปฏิบัติงานของข้าราชการครู  พนักงานบริการ ลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราว  ให้ปฏิบัติหน้าที่และมีความรับผิดชอบงานตามที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถ มีคุณภาพและเกิดประโยชน์กับสถานศึกษา
4.กำกับ ติดตาม ควบคุม ดูแล งานประเมินผล สารสนเทศในงานทุกงานของกลุ่มบริหารงานบุคคลเพื่อให้ทราบข้อมูลในจุดเด่น จุดด้อยที่จะต้องพัฒนาและปรับปรุงในโอกาสต่อไป
5.ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 
boss27-4
 
รักษาการหัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล
 
บทบาทหน้าที่ของหัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล  มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
1.รับแนวปฏิบัติจากผู้อำนวยการสถานศึกษา เพื่อกำกับ ดูแล ติดตามในสายงานที่รับผิดชอบ
2.ช่วย ดูแล การจัดทำนโยบายและแผน
   2.1 เก็บรวบรวมข้อมูลและจัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงานของโรงเรียนและงานบริหารบุคคล
   2.2 การจัดทำแผนกลยุทธ์ของโรงเรียน แผนปฏิบัติการประจำปี แผนงานบุคคล และปฏิทินปฏิบัติงาน
   2.3 การจัดทำระเบียบและแนวปฏิบัติ เกี่ยวกับงานด้านงานบริหารบุคคลของโรงเรียน
3.ช่วย ดูแล กำกับควบคุมการปฏิบัติงานการบริหารงานบุคคล การวางแผนอัตรากำลังและการกำหนดตำแหน่งการสรรหาและการบรรจุแต่งตั้ง การเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและการปฏิบัติราชการเสริมสร้างการมีวินัยและการรักษาวินัยรวมถึงการออกจากงานหรือออกจากราชการ ให้ดำเนินไปอย่างมีมาตรฐานและคุณภาพของหน่วยงาน
4.ช่วย ดูแล กำกับ ควบคุมการปฏิบัติงานของข้าราชการครู  พนักงานบริการ ลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราว  ให้ปฏิบัติหน้าที่และมีความรับผิดชอบงานตามที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถ มีคุณภาพและเกิดประโยชน์กับสถานศึกษา
5.ช่วย ดูแล กำกับ ติดตาม ควบคุม ดูแล งานประเมินผล สารสนเทศในงานทุกงานของกลุ่มบริหารงานบุคคลเพื่อให้ทราบข้อมูลในจุดเด่น จุดด้อยที่จะต้องพัฒนาและปรับปรุงในโอกาสต่อไป
6.ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
กลุ่มงานตามขอบข่ายงานกลุ่มบริหารงานบุคคล
 
4Ratchaniyporr1
 
นางสาวรัชณิยพร บุญประเสริฐ
 
 
งานสำนักงานกลุ่มบริหารงานบุคคล   มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
1. ดำเนินงานเกี่ยวกับงานสารบรรณของกลุ่มบริหารงานบุคคล
2. จัดทำคู่มือสำหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558
3. จัดทำแผนงาน/โครงการประจำปีของกลุ่มบริหารงานบุคคล
4. จัดทำปฏิทินปฏิบัติงานประจำปีของกลุ่มบริหารงานบุคคล
5. ดำเนินงานเกี่ยวกับการพัสดุของกลุ่มบริหารงานบุคคล
6. จัดทำข้อมูลสารสนเทศของกลุ่มบริหารงานบุคคล
7. สรุปผลการดำเนินงานโครงการของกลุ่มบริหารงานบุคคล รายงานผู้ช่วยผู้อำนวยการ/รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล เพื่อนำเสนอผู้อำนวยการสถานศึกษา
8. ดำเนินงานกิจกรรม 5 ส. ของกลุ่มบริหารงานบุคคล
9. จัดสำนักงานให้สะอาด เรียบร้อย สวยงาม น่าอยู่ตามเกณฑ์มาตรฐาน 5 ส  ขั้นพื้นฐานในสำนักงานที่โรงเรียนกำหนด
10. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

4Ratchaniyporr1
 
นางสาวรัชณิยพร  บุญประเสริฐ
หัวหน้ากลุ่มงานบุคลากร  มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
1. ปฏิบัติหน้าที่เป็นหัวหน้ากลุ่มงานบุคคลและปฏิบัติหน้าที่แทนผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคลในกรณีที่ผู้ช่วยผู้อำนวยการ  ไม่สามารถมาปฏิบัติงานได้หรือไม่อยู่โรงเรียน
2. กำกับ ติดตาม ปรับปรุง พัฒนางานในกลุ่มงานบุคคล ให้บุคลากรในกลุ่มปฏิบัติงานอย่างคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ
3. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
5nuchchanang1
 
 นางสาวนุชนาถ  จูงใจ
งานสารบรรณ   มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
 1. ร่าง โต้ตอบ รับ – ส่ง หนังสือราชการ ในระบบ My Office ของโรงเรียน
 2. ลดขั้นตอนการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพ โดยการนำระบบเทคโนโลยีมาใช้ในการดำเนินงานให้เหมาะสม
 3. ควบคุมการรับ – ส่ง หนังสือของโรงเรียน My Office ของโรงเรียน
 4. ลงทะเบียนหนังสือราชการ ในระบบ My Office ของโรงเรียน
 5. ลงเลขที่หนังสือออก ในระบบ My Office ของโรงเรียน
 6. เสนอหนังสือในระบบ My Office ของโรงเรียน ตามลำดับขั้นตอน เพื่อให้ผู้อำนวยการพิจารณาสั่งการ
 7. บริการทางจดหมายและสิ่งตีพิมพ์ที่มีมาถึงโรงเรียน
 8. ดำเนินการตามระเบียบงานสารบรรณ สำนักนายกรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 9. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
งานทะเบียนประวัติและอัตรากำลัง
 
4benjarat
 
นางเบญจารัตน์  วังมะนาว
 
งานทะเบียนประวัติ   มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
1. จัดทำแผนหรือโครงการที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มงานมาตรฐานตำแหน่งและทะเบียนประวัติบุคลากร
2. ดำเนินการเพื่อขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์ บัตรประตัวข้าราชการ
3. การจัดทำทะเบียนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
4. การออกหนังสือ จัดทำบัตรประจำตัวข้าราชการและบัตรลูกจ้างประจำ 
5. จัดทำและเก็บหลักฐานเกี่ยวกับทะเบียนประวัติของข้าราชการครูและลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราว
6. จัดทำแบบฟอร์มต่างๆ สำหรับงานทะเบียนประวัติบุคลากร /บัตรประจำตัวข้าราชการ /งานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
7. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 

4Ratchaniyporr1
 
นางสาวรัชณิยพร  บุญประเสริฐ
 
งานอัตรากำลัง   มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
1. วิเคราะห์ภารกิจและประเมินสภาพความต้องการกำลังคนกับภารกิจของโรงเรียน
2. จัดทำแผนอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของสถานศึกษาโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  ตามเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. กำหนด
3. นำเสนอแผนอัตรากำลัง เพื่อขอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการบริหารโรงเรียน
4. นำแผนอัตรากำลังของสถานศึกษาสู่การปฏิบัติให้เกิดคุณภาพ 
5. ดำเนินการในการกำหนดตำแหน่งและการขอเลื่อนตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาและวิทยฐานะข้าราชการครู
6. ดำเนินการจ้างลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราวด้วยเงินงบประมาณให้ดำเนินการตามเกณฑ์ของกระทรวงการคลังหรือตามหลักเกณฑ์วิธีการของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนด
7. ดำเนินการจ้างลูกจ้างชั่วคราวด้วยเงินรายได้สถานศึกษา ให้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์วิธีการของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และโรงเรียนกำหนด
8. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
5visavat2
 
นายวิศวัฒน์  วงศ์วัฑฒนกุล
 
งานวินัยและการรักษาวินัย มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
 
1. ดูแลเรื่องวินัยและการรักษาวินัยของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้าง ดำเนินการโดยผู้อำนวยการโรงเรียน  ในกรณีต่อไปนี้
   1.1 กรณีความผิดวินัยไม่ร้ายแรง
   1.2 กรณีความผิดวินัยร้ายแรง
   1.3 การอุทธรณ์
   1.4 การร้องทุกข์

2. การเสริมสร้างและการป้องกันการกระทำผิดวินัย ดำเนินการโดยผู้อำนวยการสถานศึกษา
   2.1 ผู้บริหารแต่ละระดับ ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีต่อผู้ใต้บังคับบัญชา
   2.2 ดำเนินการให้ความรู้ ฝึกอบรม การสร้างขวัญและกำลังใจ การจูงใจ ฯลฯ ในอันที่จะเสริมสร้างและพัฒนาเจตคติ  จิตสำนึก  และพฤติกรรมของผู้ใต้บังคับบัญชา
   2.3 สังเกต ตรวจสอบ ดูแล เอาใจใส่ ป้องกันและขจัดเหตุเพื่อมิให้ผู้ใต้บังคับบัญชากระทำผิดวินัยตามควรแก่กรณี
 
3. ดูแลการออกจากราชการ ดำเนินการโดยผู้อำนวยการสถานศึกษา
   3.1 การออกจากราชการ
   3.2 การให้ออกจากราชการ กรณีไม่พ้นทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือไม่ผ่านการเตรียมความพร้อมและการพัฒนาอย่างเข้มต่ำกว่าเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.กำหนด
   3.3 การออกจากราชการไว้ก่อน
   3.4 การออกจากราชการเพราะเหตุรับราชการนานหรือเหตุทดแทน
      3.4.1 กรณีเจ็บป่วยโดยไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่โดยสม่ำเสมอ
      3.4.2 กรณีไม่ปฏิบัติงานตามความประสงค์ของทางราชการ
      3.4.3 กรณีสั่งให้ออกจากราชการเพราะขาดคุณสมบัติทั่วไป ตามมาตรา  30  แห่งกฎระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กรณีเป็นผู้ไม่มีสัญชาติไทยกรณีเป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง  สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น  กรณีเป็นคนไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบหรือเป็นโรคที่ กำหนดในกฎ ก.ค.ศ. กรณีเป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี กรณีเป็น กรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือเป็นเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง หรือกรณี เป็นบุคคลล้มละลาย
      3.4.4 กรณีขาดคุณสมบัติทั่วไป กรณีมีเหตุสงสัยว่าเป็นผู้ไม่เลื่อมใสในการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
      3.4.5 กรณีมีเหตุอันสงสัยว่าหย่อนความสามารถบกพร่องในหน้าที่ราชการหรือประพฤติตนไม่เหมาะสม
   3.5 กรณีมีมลทินมัวหมอง
   3.6 กรณีได้รับโทษจำคุก โดยคำสั่งของศาล หรือรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกในความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

4. จัดทำหลักฐานการลงเวลามาปฏิบัติราชการ ใบลา การขออนุญาตออกนอกสถานศึกษา, การขออนุญาตไปราชการ
5. จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานของข้าราชการครู และบุคลากร ตรวจการปฏิบัติงาน ตรวจการแต่งกายของบุคลากร จัดรวบรวมสารสนเทศ ข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานวินัยและการรักษาวินัย  ทั้งดำเนินการแก้ไขปัญหาบุคลากรที่ไม่ปฏิบัติตามวินัย
6. จัดทำตารางเวรยาม เวรประจำวัน และตรวจสอบการปฏิบัติงานของบุคลากร
7. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
4phapaporn
 
นางสาวประภาพร  เพิ่มโสภา
งานประเมินผลการปฏิบัติงาน (ประเมินประสิทธิภาพ ประสิทธิผล)  มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
1. จัดทำระเบียบ กฎเกณฑ์ วิธีการประเมินประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมของบุคลากร 
2. ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและคณะกรรมการพิจารณาความดีความชอบของข้าราชครูและบุคลากรในโรงเรียน
3. คณะกรรมการพิจารณาความดีความชอบพิจารณา ตามกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการเลื่อนขั้นเงินเดือน
4. ผู้อำนวยการสถานศึกษาพิจารณาสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา กรณีสั่งไม่เลื่อนขั้นเงินเดือนให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา ต้องชี้แจงเหตุให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาดังกล่าวทราบ 
5. รายงานการสั่งเลื่อนและไม่เลื่อนขั้นเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไปยังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อจัดเก็บข้อมูลลงในทะเบียนประวัติต่อไป
6.ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 
3chutima
 
นางสาวชุติมา แก้วสุวรรณ
งานเลขาสำนักงานผู้อำนวยการ  มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
1. วางแผน จัดทำ พัฒนา ห้องสำนักงานผู้อำนวยการ   ให้มีสารสนเทศเพื่อการบริหาร สามารถนำเสนอให้ผู้เกี่ยวข้องหรือสนใจเข้าใจระบบการบริหารงานภายในโรงเรียน
2. ดูแล พัฒนาห้องสำนักงาน ห้องผู้อำนวยการ ให้มีความสะดวก พร้อมต้อนรับผู้มาใช้บริการได้
3. พัฒนาระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต การให้บริการคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT) ดำเนินงานตามนโยบาย โครงการ กิจกรรมที่ผู้อำนวยการมอบหมาย
4. เป็นเลขานุการ การประชุมในกรณีต่างๆ ที่ผู้อำนวยการประชุม หรือมีส่วนเกี่ยวข้อง
5. เป็นปฏิคมในการต้อนรับแขก ร่วมกับงานปฏิคมโรงเรียน ให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว 
6. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 
3ploypilin
 
นางพลอยไพรินทร์ เอี่ยมวิบูลย์
หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาบุคลากร มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
 1. ปฏิบัติหน้าที่เป็นหัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาบุคลากรและปฏิบัติหน้าที่แทนผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคลในกรณีที่ผู้ช่วยผู้อำนวยการ  ไม่สามารถมาปฏิบัติงานได้หรือไม่อยู่โรงเรียน
 2. กำกับ ติดตาม ปรับปรุง พัฒนางานในกลุ่มงานพัฒนาบุคลากร ให้บุคลากรในกลุ่มปฏิบัติงานอย่างคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ
3. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
3ploypilin
 
นางพลอยไพรินทร์ เอี่ยมวิบูลย์
 งานพัฒนาบุคลากร /งานอบรม/ ศึกษาดูงาน  มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
 1. จัดทำแผนหรือโครงการสำหรับกลุ่มงานพัฒนาบุคลากร
 2. วางแผนและดำเนินงานด้านการพัฒนาบุคลากรร่วมกับหน่วยงานอื่น ๆ ด้านการจัดปฐมนิเทศ การแนะนำบุคลากร การจัดงานต้อนรับ – ส่ง บุคลากร
 3. วางแผน กำกับ ติดตาม ส่งเสริม การพัฒนาบุคลากรด้านการอบรม การศึกษาดูงาน การฝึกงานเฉพาะตำแหน่ง การศึกษาต่อ เพื่อให้สอดคล้องตามนโยบายปฏิรูปการศึกษาด้านการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
 4. จัดทำบัญชี ควบคุมและกำหนดอัตรากำลังโรงเรียนให้เหมาะสมกับงานที่ปฏิบัติการสอนและปฏิบัติงานหน้าที่พิเศษของโรงเรียน
 5. จัดวางแผนด้านสวัสดิการเพื่อส่งเสริมให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ของโรงเรียนมีโอกาสพัฒนาวิชาชีพตนเอง โดยการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นเพื่อพัฒนางานในหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพและคุณภาพ
 6. จัดโครงการพัฒนาความก้าวหน้าให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีวิทยฐานะสูงขึ้นส่งเสริมการเปลี่ยนตำแหน่งสายงานในหน้าที่ให้สูงขึ้น
 7. วิเคราะห์สภาพงานพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงานและระเบียบ กฎหมาย แนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
 8. จัดระบบและวางแผนในการจัดทำคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้สอดคล้องกับแบบแผนของทางราชการและโครงสร้างการบริหารงานของโรงเรียน
 9. ประสานงานการดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานตามสมรรถนะการปฏิบัติงาน ภาระงานมาตรฐานการปฏิบัติงาน มาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพของข้าราชการครู และบุคลากรในโรงเรียน
 10. ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการกระทำผิดทางวินัย
 11. การดำเนินการความผิดทางวินัยของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้างชั่วคราว
 12. ติดตามรวบรวมข้อมูล สรุปและประเมินผลการปฏิบัติงาน รายงานผลงานประจำปี
 13. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 
3มลวภา
 
นางสาวมลวิภา บุญจันทร์
 งานนิเทศบุคลากร   มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
1. จัดระบบนิเทศภายในโรงเรียนให้เกิดความเข้มแข็ง และมีประสิทธิภาพ
2. กำหนด บทบาทหน้าที่ แต่งตั้งคณะกรรมการ การนิเทศบุคลากรให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. วางแผนการนิเทศภายในให้สอดคล้องกับหน่วยงานภายนอก
4.  จัดทำโครงการนิเทศบุคลากร ให้สอดคล้องกับความต้องการของโรงเรียน
5. สรุป รายงานผลการนิเทศ เมื่อสิ้นภาคเรียน 
6. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
 
3sramsuk2
 
นางเสริมสุข จ้อยทองมูล
งานสวัสดิการโรงเรียน  มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
1. จัดทำแผนหรือโครงการสำหรับงานสวัสดิการโรงเรียน
2. จัดทำระเบียบสวัสดิการโรงเรียน เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน
3. ดูแลสวัสดิการต่างๆ ที่เป็นโครงการสวัสดิการโรงเรียน ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน
4. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการจัดสวัสดิการแก่บุคลากรในโรงเรียนในรูปแบบต่าง ๆ
5. ประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆ เพื่อการให้สวัสดิการตามความเหมาะสม
6. ดำเนินงานในส่วนของสวัสดิการตามแนวที่โรงเรียนกำหนด
7. ควบคุมการ รับ-จ่ายเงินสวัสดิการของโรงเรียน ติดตามรวบรวมข้อมูล สรุปและประเมินผลการปฏิบัติงาน รายงานงบดุลให้เป็นไปตามระเบียบและข้อคับที่กำหนด
8. ปฏิบัติอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
4sanongphat1
 
นางสนองภัทร  สุธีรวงศ์
งานพัฒนาการบริหารและพัฒนาองค์กร  มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
   การพัฒนาการบริหาร แนวทางการปฏิบัติ
1. ศึกษาวิเคราะห์โครงสร้าง ภารกิจ การดำเนินงาน ปริมาณ คุณภาพ และสภาพของสถานศึกษา
2. วางแผนออกแบบการจัดระบบโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายใน ระบบการทำงานและการ
บริหารของสถานศึกษา
3. นำเสนอคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา พิจารณาให้ความเห็นชอบในการแบ่งส่วนราชการ ในสถานศึกษา
4. ประกาศและประชาสัมพันธ์ให้ส่วนราชการตลอดจนประชาชนทั่วไปทราบ
5. ดำเนินการบริหารจัดการให้เป็นไปตามโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการที่กำหนด
6. ติดตามประเมินผลและปรับปรุงการจัดระบบบริหารให้ประสิทธิภาพ ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546
   การพัฒนาองค์กร  แนวทางการปฏิบัติ
1. ศึกษา วิเคราะห์ ข้อมูล สภาพปัจจุบันปัญหา และความต้องการจำเป็นในการพัฒนาองค์กรของสถานศึกษา
2. กำหนดแนวทางการพัฒนาองค์กรให้ครอบคลุมโครงสร้าง ภารกิจ บุคลากร เทคโนโลยี และกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับสภาพปัจจุบัน ปัญหาและความต้องการจำเป็นของสถานศึกษา
3. ดำเนินการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ทักษะ เจตคติ ความสามารถที่เหมาะสมกับโครงสร้างภารกิจเทคโนโลยีและกลยุทธ์ของสถานศึกษา
4. กำหนดเป้าหมาย ผลผลิต ผลลัพธ์ ตัวชี้วัด ในการปฏิบัติงานของบุคลากร
5. ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานตามแนวทางการพัฒนาองค์กรเป็นระยะๆ อย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ
6. นำผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนาองค์กร และกระบวนการปฏิบัติงานให้เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ
 
6jarunipa11
 
นางสาวจารุนิภา  ภู่สวัสดิ์  
 งานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
 1. รวบรวม ประมวล วิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลที่ใช้ในการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 2. สนับสนุนข้อมูล รับทราบหรือดำเนินการตามมติที่ประชุมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 3. ดำเนินงานด้านธุรการในการจัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 4. จัดทำรายงานการประชุมและแจ้งมติที่ประชุมให้ผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อทราบดำเนินการหรือถือปฏิบัติแล้วแต่กรณี
 5. ประสานการดำเนินงานตามมติการประชุมในเรื่องการอนุมัติ อนุญาต สั่งการ เร่งรัด การดำเนินการและรายงานผลการดำเนินการให้คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
6. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย